top of page

 

MARKA ve PATENT UZMANLIĞI

 

Marka Uzmanı Kimdir?

 

Marka Uzmanı; ulusal ve uluslararası marka tescil başvurularını, ilgili mevzuatta yer alan ret nedenleri kapsamında değerlendiren, başvuru sahiplerinin ve 3. Kişilerin yapmış olduğu itirazları inceleyen ve karara bağlayan, marka hukuku konusunda uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası sınai mülkiyet ofislerinde çalışan uzman personeldir.

Ülkemizde Marka Uzmanları Türk Patent Enstitüsü bünyesinde görev yapmaktadırlar. Marka Uzmanı olarak atanabilmek için gerekli şartlar Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinde (06.04.2013 tarih ve 28610 sayılı Resmi Gazete) belirtilmektedir. Sınavlarda başarılı olanlar Marka Uzman Yardımcısı olarak göreve başlar ve 3 sene içerisinde Marka ile ilgili bir konuda uzmanlık tezi hazırlayıp savunmasını verir. Tezi kabul edilen ve yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, ilgili yönetmelikteki diğer şartları da taşımaları koşuluyla Marka Uzmanı olarak atanır.

 

Marka Uzmanlarının Görevleri:

 

 • Türk Patent Enstitüsüne yapılan Marka tescil başvurularını 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’da yer alan ilgili hükümler açısından, ulusal ve uluslararası uygulama esaslarını dikkate alarak inceleyip, reddine ya da Resmi Marka Bülteninde ilanına karar verir. Resmi Marka Bülteninden yayınlan markalara karşı 3. kişilerin yaptığı itirazları değerlendirip karara bağlar.

 • Coğrafi işaret tescil başvurularını 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK’da yer alan hükümler çerçevesinde inceleyip, reddine ya da ilgili mevzuata uygun şekilde yayınlanmasına karar verir.

 • Tasarım tescil başvurularını 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’da yer alan hükümler çerçevesinde inceleyip, reddine ya da Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilanına karar verir.  Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanan tasarımlara karşı 3. kişilerin yaptığı itirazları değerlendirip karara bağlar.

 • Tanınmış marka tespit başvurularını Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı(WIPO) tarafından yayınlanan tavsiye metnine uygun olarak oluşturulan esaslar çerçevesinde değerlendirip karara bağlar.

 • Marka başvurularına ilişkin verilmiş her türlü ret kararına karşı yapılan itirazları, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler açısından değerlendirip karara bağlar.

 • Ülkemizin fikri mülkiyet hakları politikaları konusunda gerekli çalışmaları yapar.

 

Patent Uzmanı Kimdir?

 

Patent Uzmanı; buluşlara patent alınması için ülkelerinin Patent Ofislerine yapılan patent başvurularının, başvuru tarihinden önceki (ve varsa rüçhan hakkı tarihinden önceki) tarihe ait tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yaparak, elde etmiş olduğu bilgilere göre tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu düzenleyen, araştırma raporunda bulunan dokümanlar ile patent başvurusuna konu buluşu karşılaştırarak, başvuru konusu buluşun yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine sahip olup olmadığına dair gerekli incelemeyi yaparak, patent başvurusuna konu buluşun patent alıp kalamayacağına karar veren, fen bilimleri, mühendislik, eczacılık vb. gibi teknik alanlarda uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası patent ofislerinde çalışan uzman personeldir.

Ülkemizde Patent Uzmanları Türk Patent Enstitüsü bünyesinde görev yapmaktadırlar. Patent Uzmanı olarak atanabilmek için gerekli şartlar Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinde (06.04.2013 tarih ve 28610 sayılı Resmi Gazete) belirtilmektedir. Sınavlarda başarılı olan kişiler Uzman Yardımcısı olarak işe başlarlar ve  3 sene içerisinde Patent ile ilgili bir konuda tez hazırlayıp savunmalarını verir. Tezi kabul edilen ve yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, ilgili yönetmelikteki diğer şartları da taşımaları koşuluyla Patent Uzmanı olarak atanır.

 

Patent Uzmanlarının Görevleri:

 

 • Türk Patent Enstitüsüne yapılan patent başvurularına konu buluşların, ilgili olduğu teknik alanda ortalama bir uzmanın anlayabileceği seviyede açık ve anlaşılır bir şekilde anlatılıp anlatılmadığına karar verir.

 • Başvuru tarihinden önceki tarihe ait tekniğin bilinen durumuna dahil olan her türlü yerli veya yabancı  patent ve patent dışı tüm yayınları, teknik literatürü (bilimsel makaleler, broşürler, dergiler vb.) inceleyerek, patent başvurusuna konu buluşa ait tekniğin bilinen durumunun tespitini yaparak, elde ettiği bilgilere göre araştırma raporlarını düzenler.

 • Araştırma raporunda bulunan dokumanlar ve varsa araştırma raporuna karşı yapılan itirazları inceleyerek, patent başvurusuna konu buluşun patentlenebilir olup olmadığına dair inceleme raporlarını düzenler.

 • Gerektiğinde, patentle ilgili konularda patent sahibi ile üçüncü kişiler arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözülmesi için Mahkemelere görüş bildirir, bilirkişi raporları düzenler.

 • Tasarım tescil başvurularını 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK’da yer alan hükümler çerçevesinde inceleyip, reddine ya da Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde ilanına karar verir.  Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanan tasarımlara karşı 3. kişilerin yaptığı itirazları değerlendirip karara bağlar.

 • Ülkemizin fikri mülkiyet hakları politikaları konusunda gerekli çalışmaları yapar.

 

 

 

bottom of page