top of page

Dernek Tüzüğü

 

MARKA VE PATENT UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı, Merkezi ve Amblemi

Madde 1

(1) Derneğin Adı: “Marka ve Patent Uzmanları Derneği”dir. Derneğin kısa adı

“MAPADER”dır.

(2) Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

(3) Derneğin amblemi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Derneğin Amacı

Madde 2

(1) Dernek;

(a) Üyeler arasında birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek,

(b) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

(c) Üyelerin mesleki bilgi birikiminin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

(ç) Üyelerin meslekleriyle ilgili konularda araştırmalar ve incelemeler yapmak ve yayınlamak,

(d) Üyelerin meslekleriyle ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak,

(e) Meslekî sorunların çözümüne ilişkin önerilerde ve yayınlarda bulunmak, amacıyla kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

Madde 3

(1) Dernek, amacını gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilir.

(a) Üyelerinin yasalardan doğan haklarını korumak ve yeni haklar ile kazanımlar elde edebilmek için, yasama, yürütme ve yargı organları nezdinde girişimlerde bulunmak, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak ve adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak, çalışmalar yapmak, görüşler açıklamak, ilgili yerlere görüş ve önerilerde bulunmak ve kamuoyuna açıklamalarda bulunmak;

(b) Üyelerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel kesimleri yararlandırmak için konferans,

sempozyum, panel ve kurslar düzenlemek ve sonuçlarını yayınlamak;

(c) Mesleki konularda kitap, dergi, gazete ve benzeri yayınlar çıkarmak;

(ç) Üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetler ile kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını derneğin imkanları dahilinde karşılamak ve ağır zarar gören, muhtaç olan, evlenen üyeler ile vefat eden üyenin eş ve çocuklarına yardımda bulunmak amacıyla sandık kurmak;

(d) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak;

(e) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek; taşınmaz mallar üzerinde ayni hak tesis etmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak;

(f) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

(g) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler açmak ve bu tesisleri tefriş etmek.

(ğ) Uluslararası veya yabancı kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak.

(h) Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4

(1) Türk Patent Enstitüsü’nde görev yapan Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Marka Uzman Yardımcıları ve Patent Uzman Yardımcıları ile daha önce Marka Uzmanlığı veya Patent Uzmanlığı görevinde bulunan ancak görev değişikliği nedeniyle Türk Patent Enstitüsü’nde ya da başka kurumlarda meslek dışında başka görevlere geçenler, Marka Uzmanı veya Patent Uzmanı unvanını aldıktan sonra meslekten ayrılmış olanlar ya da emekli olanlar asil üye olabilirler.

(2) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

(3) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

(4) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 5

(1) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

(2) Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını

sona erdirmez.

(3) Üyelikten çıkan, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6

(1) Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

(a) Dernek Tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

(b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

(c) Söz ve davranışlarıyla Dernek ve üyelerini küçük düşürmek.

(ç) Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

(d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

(e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

(f) Üyenin vefatı.

(2) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumlardan birinin tespiti hâlinde, ilgili üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

(3) Dernekten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek organları

MADDE 7

(1) Derneğin organları şunlardır:

(a) Genel Kurul

(b) Yönetim Kurulu

(c) Denetim Kurulu

Genel Kurulun toplanma şekli, zamanı ve çağrı ve toplantı usulü

MADDE 8

(1) Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup; Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Genel Kurul;

(a) Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

(b) Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

(3) Olağan Genel Kurul, iki yılda bir ocak ayında, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

(4) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk

hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(5) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz

(6) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, beşinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

(7) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(8) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi hâllerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

(9) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girer.

(10) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

(11) Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

(12) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

(13) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.

(14) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

(15) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

(16) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korumaktan ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulda oy kullanma ve karar alma usul ve esasları

MADDE 9

(1) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

(2) Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

(3) Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

(4) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(5) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 10

(1) Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

(a) Dernek organlarının seçilmesi.

(b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.

(c) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası.

(ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

(d) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın alınması, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira sözleşmesi yapılması, Dernek lehine rehin, ipotek veya aynî haklar tesis ettirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

(e) Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin aynen veya değiştirilerek onaylanması.

(f) Dernek adına görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

(g) Derneğin feshedilmesi.

(ğ) Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

(h) Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

(ı) Federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya ayrılmak.

(2) Genel Kurul, Derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

(3) Genel Kurul, üyelikten çıkarmaya ilişkin itirazları inceler ve karara bağlar.

(4) Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun teşkili

MADDE 11

(1) Yönetim Kurulu, yedi asıl ve beş yedek üyeden müteşekkil yönetim kurulu aday listeleri arasından Genel Kurulca iki yıllığına seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri içinde en az bir marka uzmanı ya da bir marka uzman yardımcısı ve en az bir patent uzmanı ya da bir patent uzman yardımcısı bulunur.

(3) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve saymanı belirler.

(4) Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla, Başkan ya da Başkanın vekil tayin etmesi koşuluyla, Başkan Yardımcısı tarafından her zaman

toplantıya çağrılabilir. Başkanın katılmadığı toplantılara Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

(5) Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

(6) Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına, mazeret bildirmeksizin üç kez ve her durumda altı kez katılmaması söz konusu olursa, durum tutanakla tespit edilir ve bu üyelerin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

(7) Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde, istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler yönetim kurulu aday listesindeki sırasına göre göreve çağrılır.

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 12

(1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(a) Derneği temsil etmek veya bu hususta Kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

(b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

(c) Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönergeleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.

(ç) Genel Kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

(d) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

(e) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak.

(f) Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatını iki katına kadar artırmak ve yarısına kadar azaltmak.

(g) Üye aidatını toplamak.

(ğ) Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak.

(h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

(ı) Üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek.

(i) Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin

etmek.

(j) Yurt içinden veya yurt dışından bağış kabul etmek.

(k) 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev

alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

(l) Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için dava açmak veya idarî mercilere başvuruda bulunmak.

(m) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Temsilcilik Açma

Madde 13

(1)Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Denetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri

MADDE 14

(1) Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden müteşekkil denetim kurulu aday listeleri arasından, Genel Kurulca iki yıllığına seçilir.

(2) Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler denetim kurulu aday listesindeki sırasına göre göreve çağrılır.

(3) Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzükte gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip

göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, Tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

(4) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin İç Denetimi

Madde 15

(1)Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2)Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. 

Derneğin gelir kaynakları ile defter tutma usul ve esasları

MADDE 16

(1) Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

(a) Üye Aidatı: Derneğe giriş aidatı yoktur. Üyeler, her ay için 10 Türk Lirası üye aidatı öderler. Üyelerden alınacak üye aidatı Genel Kurul tarafından belirlenir.

(b) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar.

(c) Dernek tarafından düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.

(ç) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

(d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

(e) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

(f) Diğer gelirler.

(2) Dernek, Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli defterleri tutar.

Beyanname Verilmesi

Madde 17

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek

Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 18

(1) Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

(a)Genel Kurul Sonuç Bildirimi;

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca

imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

(b)Taşınmazların Bildirilmesi;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

(c)Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi;

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım

Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur. 

(d)Değişikliklerin Bildirilmesi;

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin borçlanma usulleri

MADDE 19

(1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde, Genel Kurul kararıyla borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzük değişikliği

MADDE 20

(1) Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun Genel Kurula katılmış olması aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(2) Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının üçte ikisidir.

(3) Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli

MADDE 21

(1) Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurulda oy hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun Genel Kurula katılmış olması aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(4) Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu

işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün

işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Hâlinde Marka ve Patent Uzmanları Derneği”ibaresi kullanılır.

(5) Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu Kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer

belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında, Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa

Derneğin malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların

ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin

bulunduğu ildeki amacına en yakın Derneğe devredilir.

(6) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(7) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(8) Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri beş yıl süreyle saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu

üyesine de verilebilir.

Kurucu üyeler

MADDE 22

Önder Erol ÜNSAL

Ali Bülent DALOĞLU

Fatih KARAHAN

Özhan ÜNAL

Kubilay ÖZDEMİR

Ali KÜÇÜKŞAHİN

Yaşın Gizem ERDOĞAN

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 23

(1) Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuat ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İlk Genel Kurul

GEÇİCİ MADDE 1

(1) İlk Genel Kurul, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır.

Geçici Yönetim Kurulu

GEÇİCİ MADDE 2

(1) Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurulda Dernek organları oluşturuluncaya kadar Derneği temsil etmeye, Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütmeye ve bu

Tüzük hükümlerini yerine getirmeye görevli ve yetkilidir.

(2) Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

(a) Önder Erol ÜNSAL - Geçici Yönetim Kurulu Başkanı

(b) Ali Bülent DALOĞLU - Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(c) Özhan ÜNAL - Geçici Yönetim Kurulu Kâtibi

(ç) Yaşın Gizem ERDOĞAN - Geçici Yönetim Kurulu Saymanı

(d) Fatih KARAHAN - Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

(e) Kubilay ÖZDEMİR - Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

(f) Ali KÜÇÜKŞAHİN - Geçici Yönetim Kurulu Üyesi

Yürürlük

MADDE 24

(1) Bu Tüzük mülki amirin onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25

(1) Bu Tüzük hükümlerini Marka ve Patent Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 

 

bottom of page